Sơ đồ tổ chức:
       Thư viện Thanh hóa – Thành phố Hội An là đơn vị sự nghiệp văn hóa - Thông tin trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Hội An; có chức năng thu thập, bổ sung, sử dụng các loại sách báo, tạp chí và các ấn phẩm nhằm phục vụ nhu cầu công tác, học tập, nghiên cứu và giải trí của các tầng lớp nhân dân thành phố.