Thông tin liên hệ:

THƯ VIỆN THANH HOÁ - THÀNH PHỐ HỘI AN

Địa chỉ liên hệ: Số 131 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Hội An, Quảng Nam.

Điện thoại: 0235 3 910834 - Email: info@thuvienhoian.gov.vn

1. Trưởng Thư viện: Trương Thị Tú Anh

Email: tuanh6x@gmail.com

Tel: 0235 3 910834                : 0905430989

2. Phụ trách phòng đọc Thiếu nhi: Trần Thị Phương Huyên

Email: huyentvhoian@gmail.com

Tel: 0235 3 910834                DĐ: 0935323085

3. Phụ trách kỹ thuật, phòng mượn, địa chí: Trần Quốc Bình

Email: binhtvha@gmail.com

Tel: 0235 3 910834                 DĐ: 0984011056